POSTANOWIENIA OGÓLNE

Dane Sprzedawcy: Sklep internetowy LIS działający pod adresem www.lis-pm.com prowadzony jest przez  LIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. komandytowa, ul. Wiejska 7, 83-340 Sierakowice. NIP:589-194-81-91, Regon: 220687179, KRS:0000656475

Siedziba sklepu internetowego LIS znajduje się przy ul. Wiejskiej 7, 83-340 Sierakowice.

Kontakt ze sprzedającym jest możliwy za pośrednictwem:

 • Telefonów komórkowych:

Okręg Gdańsk: 536-728-000; 570-747-207; 534-185-591;

Okręg Sierakowice: 530-908-041; 570-747-207;

Inna lokalizacja: 570-747-207;

 • poczty elektronicznej:

zamowienia@lis-pm.com;

Słowniczek:

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.lis-pm.com, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu oraz w ofercie udostępnianej telefonicznie podczas kontaktu z klientem.

Sprzedawca – LIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. komandytowa;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy/odbioru.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej; dokonująca zakupów w Sklepie.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w tym zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień Klienta.

Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne albo na poczcie w usłudze przekazu pocztowego.

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemuPayU – dane firmy: PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, KRS 0000274399.

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet.

Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.lis-pm.com. Zamówienia są przyjmowane również:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem zamowienia@lis-pm.com;

 • telefonicznie pod numerami właściwymi dla poszczególnych okręgów t. j.:

Okręg Gdańsk: 536-728-000; 570-747-207; 534-185-591;

Okręg Sierakowice: 530-908-041; 570-747-207;

Inna lokalizacja: 570-747-207.

Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie. Złożenie zamówienia stanowi ofertę przedwstępną zakupu towarów. Klient jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia. Po wysłaniu formularza następuje kontakt z klientem w celu poinformowania o kwocie, którą należy uiścić za złożone zamówienie i finalizuje się etap zamówienia.

Składając zamówienie Klient dokonuje:

 • wyboru zamawianych towarów;

 • oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy;

 • oznaczenia adresu na który ma być wystawiona faktura (jeżeli Klient życzy sobie fakturę);

 • wyboru sposobu uregulowania płatności,

 • przekazania informacji dot. realizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. pozostawanie w izolacji).

Po wysłaniu formularza zamówienia klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą, że zamówienie zostało zlecone do realizacji. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego bądź poprzez wiadomość email potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Umowa sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

Sklep rozpoczyna realizację zamówienia, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:

 • w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową za pośrednictwem systemów płatności on-line, otrzymanie przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności;

 • w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem bankowym, otrzymanie przez Sklep wpływu przelewu na konto bankowe wskazane przy zamówieniu.

Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.

Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta, traktowana jest jako naruszenie zasad regulaminu.

W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Klienta w terminie 14 dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy. W takim wypadku Sklep najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni, licząc od daty zawarcia umowy, zawiadamia klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną w przypadku przedpłaty.

W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części w terminie 14 dni, Klient jest informowany przez obsługę Sklepu o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon, zgodnie z dyspozycją Klienta przekazaną w zamówieniu.

Informacje na temat towarów Sprzedawca zamieszcza na stronie
www.lis-pm.com oraz udziela ich telefonicznie pod numerem: 534-185-591. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Są wyłącznie zaproszeniem do negocjacji.

Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca zakupu towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu ostatecznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego skompletowania.

Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem: zamowienia@lis-pm.com albo bezpośredni kontakt telefoniczny pod numerami telefonów właściwych dla danego okręgu.

CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTAWY

  Wszystkie ceny podawane podczas przekazywania oferty na 2 etapie zamówienia (potwierdzenie telefoniczne) Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT albo paragon według dyspozycji Klienta. Faktura VAT jest dostarczana w formie tradycyjnej na podany przez Klienta adres dostawy.

  Wszystkie ceny towarów Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Informacje o cenach można uzyskać telefonicznie lub poprzez adres e-mail podany do realizacji zamówień.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z obowiązującym cennikiem dostaw t.j.:

 • dostawy na terenie Gdańska

 1. dostawa do 250 zł brutto – koszt dostawy wynosi 50 złotych brutto;

 2. dostawa powyżej 250 zł brutto – darmowa dostawa;

 • dostawy na terenie Sierakowic:

 1. dostawa do 200 zł brutto – koszt dostawy wynosi 50 złotych brutto;

 2. dostawa powyżej 200 zł brutto - darmowa dostawa.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS DOSTAWY

             Czas dostawy produktów wynosi od 1 do 3 dni od dnia zawarcia umowy w zależności od rodzaju towaru. W przypadku dostawy na terenie Polski poprzez firmę kurierską przewidywany czas dostawy wynosi 2 do 4 dni roboczych.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu dostawy.

FORMY PŁATNOŚCI

  Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 2 dni od dnia przyjęcia zamówienia. Termin ten nie obowiązuje przy wyborze opcji płatności przy odbiorze.

             Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

 • płatność przy odbiorze gotówką (w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem transportu wewnętrznego Sklepu lub firmy kurierskiej);

 • płatność przelewem elektronicznym lub karta kredytową realizowana za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych PAYU S.A.

 • płatność przelewem bankowym wykonywanym z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na konto:

PKO BP: 60 1020 1866 0000 1602 0053 8983

ZWROTY

Zapisy regulaminu sklepu mają zastosowanie na terenie państw całej Unii Europejskiej.

  Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, prosimy w obecności kuriera czy też kierowcy otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone itp., prosimy o zgłoszenie reklamacji kierowcy przy dostawie bądź w formie kontaktu telefonicznego w przypadku dostawy przez firmę kurierską. W razie reklamacji Sklep wyjaśnia, że sporządzenie protokołu nie jest obowiązkiem Klienta, a jego brak nie stanowi warunku kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Sklepu przysługujących Klientowi i nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta.

W ciągu 2 dni od otrzymania przesyłki, klient może zażądać zwrotu pieniędzy i odesłać paczkę z powrotem w ciągu 2 dni od zgłoszenia żądania. Produkt powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwroty dotyczą tylko i wyłącznie towarów o dłuższych terminach płatności. W przypadku towarów z krótkim terminem przydatności do spożycia konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.

  Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie. Oświadczenie może być złożone na formularzu, dostarczonym Klientowi będącemu konsumentem wraz z towarem. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższy punkt nie dotyczy towarów o krótkim terminie przydatności do pożycia.

  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być nadane na adres: LIS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Wiejska 7, 83-340 Sierakowice NIP:589-194-81-91. Regon: 220687179, tel. właściwy dla okręgu ze złożonego zamówienia, e-mail: zamowienia@lis-pm.com.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient będący konsumentem jest obowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sklep zaproponuje, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi płatność w tym koszty dostarczenia rzeczy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy i zwróceniu przez Niego zamówionych wyrobów. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych poniesionych przez niego kosztów.

Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi innymi kosztami.

  Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

Klient będący konsumentem w przypadku odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • w której cena towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

REKLAMACJE

Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, świeże, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy, które istniały w chwili wydania  rzeczy Klientowi (w przypadku odbioru osobistego) lub w chwili wysłania rzeczy (w przypadku dostarczenia przez kuriera) jak też za wady, które wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej chwili, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przesłanie reklamowanego produktu odbywa się na koszt Sprzedawcy.

Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

 

ADRES DO ZGŁOSZENIA

W przypadku gdy Klient ma zamiar zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy, odstąpienie od umowy, oświadczenia lub reklamację może to zrobić w jeden z następujących sposobów:

 • przesłać zgłoszenie na adres e-mail: zamowienia@lis-pm.com  

 • przesłać zgłoszenie na adres: LIS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Wiejska 7, 83-340 Sierakowice

W zgłoszeniu prosimy precyzyjnie określić jego rodzaj, okoliczności uprawniające do jego złożenia i jeżeli to wymagane na podstawie powyższych przepisów, przyczynę zgłoszenia.

DANE OSOBOWE

Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Dane osobowe przekazywane, o których mowa w pkt. 1 są przetwarzane przez Administratora danych - LIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. komandytowa, ul. Wiejska 7, 83-340 Sierakowice. NIP:589-194-81-91. Regon: 220687179.

Powierzone Sklepowi dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą:

 • w celu realizacji zamówienia Klienta,

 • jeżeli Klient wyraził na to zgodę, w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Sprzedawcę.

Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

 • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.);

 • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.);

 • rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sprzedawca w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej  zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U 2014 poz. 827).

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2020 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych od tego dnia włącznie.

Sprzedawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.